Schoolsystemen in Nederland

Onderwijs is een belangrijk deel van de opvoeding binnen Nederland. Vanaf de vijfde verjaardag zijn de kinderen in Nederland leerplichtig, wat betekent dat zij ingeschreven moeten zijn op een school en daar de lessen moeten volgen. Ongeoorloofde afwezigheid is daarbij niet toegestaan, al moet hierbij vermeld worden dat steeds meer ouders hun kinderen thuisonderwijs willen geven. De kinderen die wel naar school gaan, komen in het schoolsysteem terecht dat grofweg bestaat uit twee onderdelen.

De twee onderdelen van het schoolsysteem

Kinderen beginnen eerst op de basisschool. Het is mogelijk om de kinderen al eerder naar ‘school’ te laten gaan in de vorm van de peuterklas, maar dat is niet verplicht. Het basisonderwijs is ingedeeld naar leeftijd. Je vindt doorgaans kinderen met dezelfde leeftijden in een klas en een gemiddeld kind zal het basisonderwijs verlaten met een leeftijd van twaalf jaar. Binnen het basisonderwijs wordt de basis gelegd voor het verdere onderwijs.

Hierbij komen vaardigheden langs zoals taalvaardigheden, vaak ook wat Engels, rekenen, geografie en geschiedenis. Al het onderwijs op de basisschool wordt met regelmaat getoetst om te kijken hoe het gaat met de vorderingen van het kind, zodat er bijgestuurd kan worden. Tegenwoordig worden ouders actiever betrokken bij het onderwijs van de kleinere kinderen dan in het verleden. Dit hebben we te danken aan de positieve testresultaten die uitgewezen hebben dat een actievere rol van de ouders bijdraagt aan de ontwikkelingen van het kind.

Buiten de standaardvaardigheden leert een kind op de basisschool ook omgaan met andere kinderen en vaak wordt hier ook al een basis gelegd voor het werken in groepen.

Na het basisonderwijs komt het middelbaar en voortgezet onderwijs. Hierbij worden de leerlingen niet ingedeeld naar leeftijd. Hier gaat het om het behalen van cijfers die goed genoeg zijn om naar een volgend leerjaar te gaan. Het middelbaar en voortgezet onderwijs komt in verschillende vormen, waarbij de basis gelegd wordt voor een wetenschappelijke toekomst, of een beroepsgerichte leerweg.

Kritiek op het onderwijs

Op het onderwijs is al kritiek sinds de eerste scholen in Nederland opgericht werden. Op dit moment is het redelijk standaard dat hier niet te veel aandacht aan besteed wordt. Het gaat namelijk vooral om de resultaten en het welzijn van het kind. De ouders en mensen die kritiek uiten, hebben hier vaak een goede reden voor, maar helaas is het ook de realiteit dat de beste interesses van de kinderen niet gewaarborgd worden wanneer er geluisterd wordt naar alle ouders. Een kritiek op het systeem zoals we die nu kennen en waar we wel naar zouden moeten luisteren, is de kritiek die vanuit de leraren en leraressen zelf komt. Er komen steeds meer problemen die met verloop van tijd steeds urgenter worden. Hierbij kan gedacht worden aan de omvang van de klassen, maar ook aan de werkdruk van de verschillende mensen die in het onderwijs werkzaam zijn.

Op deze website willen we een zo volledig mogelijk beeld geven van de situatie, de kritiek en de kansen die er op dit moment zijn binnen het Nederlandse onderwijs.